پزیشكی ددان یاخود ئاسانتری بڵێین، ددان پزیشكی، لقێكی بواری پزیشكیە كە

 

 

بۆ ڕێگرتن لە كلۆربوونی ددان و سەلامەتی دەم و ددان جۆری