د. عثمان علي

د. عثمان علي

له به شی ده زگا راگه ياندنه كانى نزيك له پارتى يه‌وه كامپينى دژ به ئيسلام وپيرۆزيه كان به رێوه ده چێت و

logo

Copyright © 2019 KURDIU. All Rights Reserved